Rolex Timeline

Rolex Timeline 1905 Rolex Timeline ประวัติของ Rolex ถูกเชื่อมโยงกับงานศิลปะแห่งการจินตนาการของ Hans …

GMT Watches

ในขณะที่การเดินทางทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม นาฬิกาจับเวลาโลกและนาฬิกา GMT เริ่มเห็…

Patek Philippe’s History

Patek Philippe’s History ณ กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1839 Antoni Patek ได้ร่วมมือกับ…